Thursday, 31 July 2014

Japanese lessons

About me in Japanese


Konnichi wa

Boku wa Kairebu desu

Watashi wa Nyuujiirandojin jin desu

Watashi wa juusai desu

Watashi no denwa bangoo wa zero roku- nana roku yon- roku ni kyuu san

SayonaraHere is a bit about me in Japanese
1 comment: